Rapalje’s Stilton

Rapalje’s Stilton – Golden agouti marten

Rapalje’s Stilton – Golden agouti black eyed marten (light) *2-5-2015

Eigenaar/Owner: Rattery Rapalje
Status: met pensioen / Retired

Vader van:
Rapalje’s Boursin
Rapalje’s Babybel

Beste Marten Zoo Zajac show 2015

 

 
BE pointed marten *9-2014 +28-6-2017

 
Golden *12-3-2014 +5-2016

---

---

 
Golden *12-9-2013 +18-20-2015

 
Golden himalayan *9-12-2012 +02-2015

---

---

---

---

---

---

---

---